Pravidlá webovej stránky a podmienky jej používania

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami webovej stránky, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasíte, že ste zodpovední za súlad s platnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané použitie alebo prístup k tejto stránke. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a právom ochranných známok.

2. Licencia na použitie

 1. Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (Informácie alebo softvér) na internetových stránkach predvolby.sk len pre dočasné osobné a nekomerčné prezeranie. Jedná sa o udelení licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály,
  2. použitie materiálov k žiadnym komerčným účelom, alebo k akejkoľvek verejnej prezentácii (komerčnej alebo nekomerčnej)
  3. pokúšať sa o dekompiláciu alebo spätnú analýzu akéhokoľvek softvéru obsiahnututého na webových stránkach predvolby.sk,
  4. odstránenie autorských práv alebo inej majetkovej notácie z materiálov, alebo
  5. prevodu materiálov na inú osobu alebo použitie materiálov na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia automaticky zanikne, ak porušíte akékoľvek z týchto obmedzení a môže byť ukončená autorom stránok predvolby.sk kedykoľvek. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po skončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Odvolanie

 1. Materiály na internetových stránkach predvolby.sk sú poskytované "tak ako sú". Predvolby.sk neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo implicitné, a týmto sa zrieka a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzení, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalej predvolby.sk nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobnosti výsledkov, alebo spoľahlivosti použitých materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiace s týmito materiálmi alebo na iných stránokach na ktoré odkazuje.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade predvolby.sk alebo jeho dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody (vrátane a bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo v dôsledku prerušenia podnikania,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke predvolby.sk to, aj keď predvolby.sk alebo splnomocnený zástupca bol oznámený ústne alebo písomne na možnosť takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a Errata

Materiály uvedené na webových stránkach predvolby.sk by mohli obsahovať technické, typografické či fotografické chyby. Predvolby.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. Predvolby.sk môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Predvolby.sk nerobí, však, žiadny záväzok k aktualizácii materiálov.

6. Odkazy

Stránka predvolby.sk nekontrolovala všetky stránky spojené s jeho internetovými stránkami a nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek takto odkázananej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že predvolby.sk s ním a s odkazovanou stránkou súhlasí. Využitie týchto spojených web stránok je na vlastné riziko.

7. Podmienky modifikácie týchto podmienok webovej stránky

Predvolby.sk môže revidovať tieto podmienky používania pre svoje webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto webu súhlasíte byť viazaný aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodujúce právo

Každé tvrdenie, týkajúce sa webových stránok predvolby.sk sa riadi zákonmi štátu Slovensko bez ohľadu na jeho konflikt s právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie webových stránok.

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V dôsledku toho sme vyvinuli túto politiku tak, aby ste mohli ľahko pochopiť, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a využívame osobné údaje. Nasledujúci text popisuje naše pravidlá ochrany súkromia.

Zaviazali sme sa k implementácii nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránená a udržiavaná.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Súbor cookie DoubleClick DART používa spoločnosť Google v reklamách na webových stránkach vlastníka zobrazujúcich reklamy služby AdSense pre obsah. Keď používatelia navštívia webové stránky vlastníka v službe AdSense a zobrazí sa im reklama alebo na ňu kliknú, v prehliadači tohto koncového používateľa sa môže vytvoriť súbor cookie. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookie pomôžu vlastníkom v službe AdSense lepšie zobrazovať a spravovať reklamy na svojich stránkach a na webe.

Ďalšie informácie môžete nájsť v prílohe A dokumentu NAI Self-Regulatory principles for publishers (Samoregulačné princípy pre inzerentov NAI)(dokument vo formáte PDF). Spoločenstvo Network Advertising Initiative môže kedykoľvek zmeniť tento vzorový štýl.